1. velj 2017.

#0165-GDR-002

  • GERMANY Democratic Republic.- 002 / FDC
  • postmark:
    • DRESDEN 22, Germany DR / 19-07-1971.
  • stamp:  20 pfennig
  • UNICEF

Nema komentara: