12. velj 2017.

#0259-GER-008

  • germany GERMANY – 008 / FDC
  • postmark:
    • 5300 BONN 1, Germany / 11-01-1980.
  • stamps:  60 pfennig
  • International Year of the Child

Nema komentara: