13. velj 2017.

#0269-KEN-003

  • KENYA- 003 / FDC
    • NAIROBI, Kenya / 05-02-1979.
  • stamp: 50 cents ; 2 shillings ; 3 shillings ; 5 shillings
  • International Year of the Child

Nema komentara: