16. velj 2017.

#0291-GER-010

  • germany GERMANY – 010 / FDC
  • postmark:
    • 5300 BONN 1, Germany / 16-02-1977.
  • stamps:  50 pfennig
  • *

Nema komentara: