9. velj 2017.

#0227-MOC-003

  • MONACO- 003 / FDC
  • postmark:
    • MONACO,  / 30-04-1979. 
  • stamp: 1,00 franc ; 1,20 franc ; 0,50 franc
  • International Year of the Child

Nema komentara: