9. velj 2017.

#0228-MOC-004

  • MONACO- 004 / FDC
  • postmark:
    • MONACO,  / 30-04-1979. 
  • stamp: 1,70 franc ; 1,50 franc
  • International Year of the Child

Nema komentara: